initium

14 tekstów – auto­rem jest ini­tium.

Przeszłość to ta­ki mały ta­siemiec o którym nie masz zielo­nego pojęcia dopóki nie zaczniesz być nad­mier­nie głodny. 

myśl • 10 maja 2012, 10:01

Jed­ni znaj­dują szczęście w miłości dla in­nych wol­ność jest szczęściem sa­mym w sobie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 kwietnia 2012, 18:37

Przy­jaciel to nie jasnowidz.
Nie ma zielo­nego pojęcia kiedy czu­jesz się sa­mot­ny ani kiedy Twój świat roz­pa­da się na mi­lion ka­wałków, ale jeśli mu o tym po­wiesz, rzu­ci dla Ciebie swo­je pry­wat­ne spra­wy i nie poz­wo­li abyś zos­tał sam. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 kwietnia 2012, 15:40

Bez miłości człowiek może być szczęśli­wy tyl­ko na chwilę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lipca 2011, 23:34

Poglądy zmieniają się z ro­ku na rok, miesiąca na miesiąc, dnia na dzień. Nie zarzu­caj mi kłam­stwa jeśli 2 la­ta te­mu miałam in­ne zda­nie na da­ny te­mat. Przez ten ok­res mój pogląd wywrócił się do góry no­gami set­ki razy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 października 2010, 19:15

Nie wstydzę się swo­jej oj­czyz­ny. Wstyd mi za ludzi, którzy nią rządzą i sposób w ja­ki to robią. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 października 2010, 15:41

Jeśli skry­wasz „Coś” przed światem głębo­ko na dnie swo­jego ser­ca, „Coś” umiera. Jeśli jed­nak ot­worzysz przed „coś” drzwi prze­konasz się czy ma­gia Świata ocza­ruje „coś” tak bar­dzo, że odej­dzie czy będzie mu w To­bie tak bez­pie­cznie, że zos­ta­nie.

„coś” – po­zos­ta­wiam włas­nej interpretacji. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 października 2010, 17:38

Bez­czyn­nie leżąc na łóżku poz­wa­lałam aby czas mnie zabijał. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 1 października 2010, 18:24

Tworzy­my rzeczy­wis­tość w której człowiek nie po­siadający kont na kil­ku­nas­tu por­ta­lach społecznościowych "nie is­tnieje" w świecie w którym my na co dzień przebywamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 września 2010, 07:58

On jest Moim priory­tetem, jed­nak nie wyp­rzedza przyjaźni.
Idzie z nią ra­mię w ramię. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 września 2010, 22:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

initium

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność